صورت جلسات شورای شهر …….

۱)

۲)

۳)

۴)

۵)

۱)

۲)

۳)

۴)

۵)