مراکز تفریحی
پارک باستان
مشخصات:

پارک باستان توسط شهرداری خالدآباد در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در محدوده سه اثر تاریخی خانه آقاگل انصاری،حمام توده و مسجد ورگرموئه و در زمینی به مساحت حدود۲۰۰۰مترمربع به سبک سنتی احداث گردید.

زمین ورزشی بهزیستی خالدآباد
مشخصات: