مراکزخرید
پاساژ ……
مشخصات:
کاربری: ….
نوع: ………
دستشویی: …..
موقعیت: ……
پارکینگ:……
کافی شاپ: ……
مجتمع تجاری…….
مشخصات:
کاربری: ….
نوع: ………
دستشویی: …..
موقعیت: ……
پارکینگ:……
کافی شاپ: ……