لیست ایستگاه های بازیافت در سطح شهر

شهروندان گرامی مواد بازیافتی خود را از مبدا در دسته های جداگانه پلاستیک، کاغذ، فلزات، شیشه تفکیک نمایید و سپس به ایستگاههای مورد نظر تحویل دهید.

ردیف  ایستگاه  نشانی ایستگاه ساعات کاری
۱) ایستگاه شماره ۱ خیابان …….. محله ……… ۸-۱۳/۱۶-۲۰
۲) ایستگاه شماره ۲ خیابان …….. محله ……… ۸-۱۳/۱۶-۲۰
۳) ایستگاه شماره ۳ خیابان …….. محله ……… ۸-۱۳/۱۶-۲۰
۴) ایستگاه شماره ۴ خیابان …….. محله ……… ۸-۱۳/۱۶-۲۰
فهرست