واحد اداری

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد اداری
null

محمد خادمی خالدآبادی

مدیر امور اداری

لیسانس مهندسی نرم افزار 

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی


شرح وظایف شغلی و امور محوله:

امور اداری ، منابع انسانی و کارگزینی ، فناوری اطلاعات IT ، دبیرخانه و اتوماسیون اداری

شرح وظایف امور اداری:

 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
 • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
 • تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و صدور احکام پرسنل منطقه در حدود قوانین
 • اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن مربوط به کارکنان شهرداری و مؤسسات تابعه در منطقه
 • اجرای مقررات مربوط به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداری و کمیته انضباطی در منطقه
 • حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها در منطقه
 • نظارت در تامین ارتباط اداری منطقه با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
 • تحلیل آمار و عملکرد کارکنان منطقه
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
فهرست